Solving a mystery “Catacomb Saints”: Skeleton covered with expensive jewels discovered in Roman catacombs

Họ gọi họ là Catacomb Saints – xác chết của người La Mã cổ đại được khai quật từ các hầm mộ của Rome, đặt những cái tên hư cấu và gửi ra nước ngoài như di tích của các vị thánh từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Chúng được trang trí vô cùng xa hoa, như bạn có thể thấy bên dưới.

.

Nhưng tại sao – tại sao chúng lại được trang trí sang trọng như vậy? Họ thực sự bị chôn vùi như thế này, hay điều gì đó đã xảy ra? Chà, họ thực sự không phải là thánh theo nghĩa chặt chẽ, mặc dù một số người trong số họ có thể là những người tử vì đạo Cơ đốc ban đầu. Trong suốt thế kỷ 15, Tây Âu đã bị rung chuyển bởi cơn bão Beeldenstorm – cơn thịnh nộ của bức tượng – một thuật ngữ được sử dụng để chỉ sự bùng phát của sự phá hủy hình ảnh tôn giáo. Trong những thời kỳ biểu tượng này, nghệ thuật Công giáo và nhiều hình thức trang trí và phụ kiện nhà thờ đã bị phá hủy trong các hành động không chính thức hoặc đám đông.

Khi các nhà thờ Công giáo bị tước bỏ biểu tượng của họ một cách có hệ thống, Vatican đã đưa ra một giải pháp khá kỳ lạ. Họ ra lệnh khai quật hàng nghìn bộ xương từ các hầm mộ bên dưới Rome và lắp đặt tại các thị trấn trên khắp nước Đức, Áo và Thụy Sĩ. Rất ít, nếu có, trong số các xác chết thuộc về những người có ý nghĩa tôn giáo nào, nhưng chúng được trang trí như các vị thánh.

.

Những bộ xương trở thành biểu tượng ghê rợn của đạo Công giáo ở những khu vực bị thống trị bởi những người biểu tình. Không rõ liệu động thái này có hiệu quả vào lúc nào không, nhưng đến thế kỷ 19, chúng đã trở thành một biểu tượng đáng xấu hổ của những xích mích trong quá khứ. Mặc dù bị coi là mô phỏng và bị cấm bán các bộ xương hoặc đồ trang sức của chúng, nhưng một số linh mục ‘doanh nhân’ vẫn kiếm tiền từ việc vận chuyển chúng đi khắp đất nước và để được một số phước lành.

In 1803, the secular magistrate of Rottenbuch in Bavaria auctioned the town’s two saints. 174 years later, in 1977, the residents of the town raised funds to have them returned, but for the most part, the catacomb saints were mostly forgotten and cast aside.

.

But it was their time to come in the spotlight again in 2013, when Paul Koudounaris revived interest in them with his new book, where he tried to photograph and document each and every one of the catacomb saints. It’s unclear if he actually did, but he certainly managed to bring them into the public eye. He explains:

‘Họ phải được xử lý bởi những người đã tuyên thệ thiêng liêng với nhà thờ – những người này được cho là những người tử vì đạo và họ không thể để bất cứ ai xử lý họ. Họ là biểu tượng của niềm tin chiến thắng và được phong làm thánh ở các thành phố. Một trong những lý do khiến họ rất quan trọng không phải vì giá trị tinh thần của họ, một điều khá khó tin, mà là vì tầm quan trọng xã hội của họ.

Ông cũng nói thêm rằng khi thời gian trôi qua, ý nghĩa của chúng đã thay đổi, trở thành từ biểu tượng tôn giáo, biểu tượng thành phố.

‘Chúng được cho là phép màu và thực sự củng cố mối quan hệ của mọi người với một thị trấn. Ông nói thêm: ‘Không thể đặt giá trị thời hiện đại lên những bộ xương’.

Related Posts

“Unveiling a ріeсe of History: Young Boy Discovers іпсгedіЬɩe 30,000-Year-Old Mammoth сагсаѕѕ”

Many young Ƅoys haʋe an innate curiosity to explore their surroundings, hoping to stuмƄle upon soмething extraordinary. That’s precisely what happened to an 11-year-old Russian Ƅoy who,…

“Half-Fish, Half-Frog: Bizarre Creature Captured in Indonesia”

Indonesian fishermen have саᴜɡһt a ѕtгапɡe creature that has left the online community Ьewіɩdeгed. The creature, which appears to be half fish and half frog, has left…

“Stone-Cold Enigma: The Astonishing Transformation of a Mythical Giant Snake into Stone Baffles Scientists”

Scientists were left Ьewіɩdeгed when they discovered that the ɩeɡeпdагу giant snake had been mysteriously petrified Receпtly, archaeologists have discovered a vast “fossil” of aп aпcieпt sпake…

Reindeer Herders Stumble Upon 10,000-Year-Old Woolly Mammoth Skeleton With Ligaments Intact

Researchers have already retrieved part of the mammoth’s pelt and are hoping to find bits of preserved brain in its skull. Artem Cheremisov/Gov. of Yamalo-Nenets of Russia…

Sʜᴏᴄᴋɪɴɢ!!More thaп 9,000 years old giaпt boпes have beeп foυпd iп Greece

sʜᴏᴄᴋɪɴɢ!! ʜᴜɢᴇ 𝟿𝟶𝟶𝟶-ʏᴇᴀʀ-ᴏʟᴅ sᴋᴇʟᴇᴛᴏɴ ғᴏᴜɴᴅ ɪɴ ɢʟɪsʜ. ɢɪᴀɴᴛ ʙᴏɴᴇs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ 𝟿,𝟶𝟶𝟶 ʏᴇᴀʀs ᴏʟᴅ ʜᴀᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ғᴏᴜɴᴅ ɪɴ ɢʀᴇᴇᴄᴇ. ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ᴛʜᴀᴛ ɢɪᴀɴᴛs ᴏɴᴄᴇ ᴇxɪsᴛᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ʜᴜᴍᴀɴ sᴋᴇʟᴇᴛᴏɴ…

The Most Mysterioυs Αпd Rare Gold-cast Coffiп Iп The World, 10 Years Still No Oпe Dares To Opeп It

Dυriпg the past 10 years, experts had hoped to υпcover the mystery iпside the rare goldeп coffiп with the help of special techпiqυes. However, besides still пot…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *