Pyramidion, the sacred stone that crowned the Egyptian pyramids and obelisks

The pyramidion is the stone piece with a pyramidal shape that was located in the highest part of the obelisks and pyramids. It symbolized the place where…

Predynastic Site: Nekhen, City of the Hawk

Nekhen (hay Hierakonpolis theo người Hy Lạp) là một thành phố ở Ai Cập cổ đại, nơi thờ thần chim ưng Horus. Được thành lập từ thời…

Sunken Cities : Egypt’s Lost Worlds (Interesting Photos)

Ai Cập hay vùng đất của các pharaoh, như thường được biết đến, nổi tiếng với những kho báu bằng vàng, những xác ướp băng bó và…

Ancient Egypt: A tomb with 18 doors

A team of archaeologists found on the Dra Abu el Naga hill in  Luxor, Egypt, a large tomb that belonged to a pharaonic nobleman. This grand 18-door…

More Facts About Ancient Egyptian Solar Ships

Thuyền du lịch Ai Cập cổ đại Tàu năng lượng mặt trời của Ai Cập là những con tàu cổ được tìm thấy gần các kim tự…

Ramses I, the pharaoh who traveled to America

Who was Ramses I? In reality, Ramses I was a man not destined to be pharaoh and was born into a prestigious military lineage from the Avaris…